ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Villanyszerelés, villanyszerelési anyag kereskedelem és kapcsolódó szolgáltatásai

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Ágoston József E.V. (telephely: 8761 Pacsa, Rákóczi u. 39., adószám: 64350372-2-40; nyilvántartási szám: 9220375 Bankszámlaszáma: 10402063-50485149-50531000 Kereskedelmi és Hitel Bank) szerződéseire – különösen, de nem kizárólag – a www.dodovill.hu/aszf weboldalon keresztül ismertetett villanyszerelés, villanyszerelési anyag kereskedelem és kapcsolódó szolgáltatásokra, és az azokat igénybe vevők (a továbbiakban: Megrendelő) jogaira és kötelezettségeire meghatározott szabályokat tartalmazza.

 1. ELŐZMÉNYEK

  1. A Megrendelő olyan gazdasági társaság, vagy egyéb jogi személy, vagy magánszemély, lehet, amely mindenkori gazdasági, illetve társadalmi biztonság eléréséhez kívánja kijelenti, hogy saját maga számára kívánja a munkákat elkészíttetni Vállalkozóval.

  2. A Vállalkozó olyan gazdasági társaság, amely villamosipari kivitelezéssel, villanyszerelési anyagok kereskedelmével foglalkozik. Megrendelő vállalja, hogy a Megbízó számára a 1.3 és a 2. Pontban foglalt szolgáltatásokat nyújtja.

  3. A Vállalkozó a honlapján vagy egyéb helyeken regisztrált felhasználói részére e-mailen hírleveket küld, a jelen pontban foglalt hírleveleket és tájékoztatókat a Vállalkozó ingyenesen biztosítja, azok kizárólag általános jellegű, tájékoztató, ismeretterjesztő információt tartalmaznak, ezért a Vállalkozó nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen pontban foglalt szolgáltatások megfelelnek a felhasználók igényeinek, vagy alkalmasak céljaik eléréséhez, illetve az azokban foglalt hibákért, tévedésekért esetleges elírásokért sem. A Vállalkozó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a jelen pontban foglalt ingyenes szolgáltatásainak felhasználásából erednek.
   A Vállalkozó a következő szolgáltatási paletta alapján nyújtja szolgáltatásait a Vevő részére:
   1.
   Villanyszerelési projekt
   2. mérőhelyek kiépítése
   3. Elektromos hibaelhárítás, karbantartás
   4. Háztartási napelemes erőművek telepítése 50 KWP-ig
   5. Ipari napelemes erőművek telepítése 50 KWP felett
   6. Kamera rendszerek telepítése
   7. Riasztó rendszerek telepítése
   8. Tűzjelző rendszerek kivitelezése
   9. Strukturált hálózatok, okos otthon rendszerek telepítése
   10. Biztonságtechnikai felülvizsgálatok
   11. Feszültség alatti munkavégzés
   12. Villanyszerelési anyagok kereskedelme
   13. Hőkamerás szolgáltatások
   14. Adminisztratív munkák

  1. A felek cégjegyzésre jogosult, vagy szerződéskötésre jogosult képviselőik útján írják alá a vállalkozási szerződést, vagy megrendelő lapot, amely a jelen ÁSZF vonatkozásában a felek között létrejött egyedi szerződési feltételeket tartalmazza. A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen, Vállalkozó honlapján található ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben a Vállalkozói Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései ellentétesek egymással, a Vállalkozási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

 1. A MEGBÍZÁS TÁRGYA

  1. A Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő igényei szerint a szolgáltatásihoz konzultációs segítséget nyújt, a vevő érdekeit figyelembe véve, az 1.2 pontra vonatkozóan.

  1. A Szolgáltatások tartalma, pontos tárgya, a Vállalkozási Szerződésben vagy a megrendelőlapon kerül rögzítésre. A dokumentáció, és a kivitelezés összeállításának feltétele a Megrendelő által aláírt, vagy elfogadott ÁSZF.

  2. A Vállalkozó vállalja, hogy folyamatosan rendelkezésére áll a Vevőnek a megrendelő lapon vagy a Vállalkozási szerződésben megjelölt kivitelezésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban.

  3. A vállalkozó vállalja, hogy előzetes egyeztetés alapján a Megrendelő érdekeinek lehető legteljesebb figyelembevételével, az adott körülmények között, a lehetséges legrövidebb időn belül készen áll a Megrendelőáltal megrendelt munkák kivitlezésének, szolgáltatás elvégzésének, az árajánlatban megadott határidőn belül.

  1. A Vállalkozó a megbízást csak abban az esetben fogadja el, amennyiben Megrendelő a Vállalkozó ÁSZF-t (Általános Szerződési Feltételeit) elfogadja.

 1. A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI, A VÁLLALKOZÓKÖTELEZETTSÉGEI

  1. A szerződéssel érintett feladatok elvégzése a Megrendelő által kiválasztott konkrét termékek, szolgáltatások megrendelésével kezdődik.

  2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a Szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel. A Vállalkozó szolgáltatásait az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megrendelő jogos érdekeinek figyelembe vételével és céljainak teljesítését a lehető legteljesebb mértékben elősegítve, hatékonyan, a legcélszerűbb eljárásokat alkalmazva nyújtja.

  3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik, vagy a Vállalkozó elállhat a szerződéstől. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Vállalkozó a Megrendelő utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt a későbbiekben haladéktalanul értesíteni kell.

  4. A Vállalkozó szolgáltatása során alvállalkozót, teljesítési segédet igénybe vehet.

  5. A Vállalkozó az itt következő feltételeket figyelembe véve, teljes felelősséget vállal az általa végzet kivitelezés, szolgáltatás nem megfelelő teljesítése által, a Vevő részére okozott minden kárért, beleértve ebbe a Vállalkozó bármely alvállalkozója által esetlegesen okozott károkat, kivéve a 3.3. pontban megfogalmazott esetet.

  6. A Vállalkozó a Vevő igénye szerint köteles folyamatosan tevékenységéről beszámolni, illetve arról tájékoztatást adni.

  7. A Vállalkozó nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő által, részére eljuttatott dokumentumok, információk hitelességéért, teljességéért és valódiság tartalmáért, így az ebből eredő esetleges károkért a Vállalkozó nem vonható felelősségre.

  8. Amennyiben a Megrendelő által a Vállalkozóhoz eljuttatott információk, dokumentumok hibájából a munkaterületet nem tudja a Vállalkozó részére az árajánlatban meghatározott, vagy a Megrendelővel egyeztetett időpontban átadni, illetve ha a munka kivitelezése, a szolgáltatás nyújtása közben a Vállalkozó nem tud a munkaterületen munkát végezni, ugyanezen okokból kifolyólag, a Megrendelő kötbért köteles fizetni a Vállalkozónak, a vállalási határidő a ködbéres napok kétszeresével növekszik.

 1. A VEVŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE

  1. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó rendelkezésére bocsát minden a tételes átadás-átvétellel kapcsolatos információt, és az azt alátámasztó írásos dokumentumokat, amelyek a kivitelezés, szolgáltatás teljesítéséhez, a kivitelezés, szolgáltatás körülményeinek és céljának pontos megismeréséhez szükségesek. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által a rendelkezésére bocsátott adatbekérőn felsorolt dokumentumokat átadja – eljuttatja a Vállalkozónak vagy Megbízott képviselőjének. Minden olyan információt, tényt, adatot és az azokat alátámasztó dokumentumokat, amelyek a kivitelezés, és a szolgáltatások teljesítéséhez, Vevő körülményeinek és céljának pontos megismeréséhez szükségesek. Ezen dokumentumokat, információkat a Megrendelő saját költségén köteles beszerezni. Amennyiben a Megrendelő minden adatot a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a beérkezéstől számított 7 napon belül a Vállalkozó az árajánlatot elkészíti, és a Megrendelő rendelkezése bocsátja. Azon dokumentációk amelyek nem állnak rendelkezésre a Vállalkozási szerződés aláírásakor mint, pl: műszaki leírás, jogerős építési engedély, tervdokumentáció, tulajdoni lap stb., a Megrendelő köteles beszerezni a saját költségén,és a hiányzó dokumentumok átadásának pontos határidejéről tájékoztatni írásban a Vállalkozót.

  2. A Megrendelő, ha észleli, hogy a kivitelezés, szolgáltatás teljesítése hibás, vagy nem a tartalmának megfelelő, haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. A Megrendelő az észrevételeit írásban köteles megtenni. A Vállalkozó a hiba helyesbítését saját költségén végzi el, amennyiben az az árajánlatban meghatározott garanciális feltételeknek megfelelő, és arról a Megrendelő által a megrendelés, és az ÁSZF elfogadásával meghatározott idő belül értesíti a Vállalkozót.

  3. A Megrendelő biztosítani fogja, hogy megfelelő módon, a Vállalkozóval a kivitelezés, szolgáltatás teljesítésénekérdekében együtt működjön. Ezért olyan kapcsolattartót biztosít, aki teljes jogkörrel tudja képviselni Megrendelőt, az igénybe vett kivitelezés, szolgáltatás során.

  4. Amennyiben a Vállalkozó által végzett kivitelezés, szolgáltatás elvégzésre került, a Megrendelő hozzájárul, hogy a kivitelezés szolgáltatás tényét a Vállalkozó a referenciái között, illetve honlapján szerepeltesse, kérésére ajánlólevelet ad át munkájának értékelésével.

  5. Megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltatásokra és azzal kapcsolatos tanácsadásra harmadik személy részére megbízást nem adott és nem ad. Amennyiben ezt megteszi, kártérítést kell fizetnie aminek az alsó határa nettó 1 000 000 Ft/Megbízás – a Megrendelő ezt az összeget a tényállás felismerését követően 3 napon belül köteles megfizetni.

  6. A Megrendelő kijelenti, hogy a részére érkező mindennemű, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos lényeges értesítésről 2 napon belül e-mailben tájékoztatja a Vállalkozót.

  7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy pl. hivatali eljárási díj, hatósági eljárási díj, energia szolgáltatók felé a Vevő által fizetendő díj, melyet a hatóságoknak be kell fizetni, határidőre történő teljesítése szintén a Megrendelő kötelezettsége.

 1. JAZÁS

  1. A Konzultáció díját az előre kiállított számla alapján kell megfizetni a számla kézhez vételének napján az azon szereplő bankszámlaszámra történő átutalással, vagy készpénzben vagy elektronikus fizetéssel. A Konzultáció díja óradíjban kerül megállapításra. A Konzultáció díja óránként 20.000 Ft +Áfa. A díj kiszámítása során figyelembe kell venni, hogy minden megkezdett óra teljes óraként kerül elszámolásra.

  1. Megrendelő a fix megbízási díj teljes összegének 3x-osát megfelelő mértékű bánatpénz fizetésére köteles ha a Válallkozó munkájának elvégzését követően, vagy azt megelőzően a Megrendelő úgy dönt, hogy a jelen szerződéstől eláll.

  1. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozási szerződés alapján megrendelt Szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséhez megfelelő saját forrással rendelkezik. Megbízó gazdasági társaság vezető tisztségviselője készfizető kezességet vállal a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéseérdekében a jelen szerződés teljes időtartamára. Amennyiben Megrendelő gazdasági társaság vezető tisztségviselőiés/vagy többségi befolyással rendelkező tagját kell kijelölnie készfizető kezesnek. Megbízó vállalja, hogy amennyiben kezes vezető tisztségviselői és/vagy többségi befolyással rendelkező tagsági jogviszonya megszűnik, azt haladéktalanul köteles vállalkozónak bejelenteni, és a Megrendelő rendelkezése alapján intézkedni a jelen pontban foglalt feltételeknek megfelelő új kezes kijelöléséről. A Megrendelő vállalja továbbá azt, hogy a kezességre vonatkozó külön szerződés kezes általi felmondása esetén, haladéktalanul gondoskodik – legkésőbb a korábbi kezessel kötött szerződés megszűnéséig – jelen pontban foglalt feltételeknek megfelelő új kezes kijelöléséről.

 1. GARANCIA

  1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkára jóteljesítési garanciát llal.

  2. A Megrendelő elfogadja, hogy a Vállakozó által esetlegesen okozott károkhoz kapcsolódóan a biztosítója által a károkat megtéríti.

  3. A Vállalkozó vállalja az általa végzett kivitelezési munkákra, szolgáltatásokra a beépített anyagok tekintetében a gyártó által biztosított garanciát, magára a kivitelezési munkára, tehát az anyagok beépítésére aktuálisan a munka jellegéből adódó, árajánlatban meghatározott garanciális feltételeket vállalja.

  4. A Vállalkozó a Konzultáció eredményességéért csak abban az esetben vállal garanciát, ha a Megrendelő külön szerződés keretében megbízza a Vállalkozót Konzultációs feladatok elvégzésével, vagy azt eseti Megbízás keretében teszi.
   A konzultáció sikere akkor garantálhaó, ha a Megrendelő a Konzutltáción elhangzottakat módosítás, változtatás nélkül a megadott sorrendben és időben hajtja végre.

 1. TITOKTARTÁS, IRATOK ŐRZÉSE, FELHASZNÁLÁSA

  1. A felek a szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos másik fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személyek tudomására. Az üzleti titkot képező információkat a felek ezen jogviszony megszűnése esetén sem jogosultak illetéktelen harmadik személyek tudomásukra hozni, publikálni vagy bármely más módon hasznosítani, továbbá a másik félés/vagy ügyfele érdekeivel ellentétes módon felhasználni. A felek üzleti titoknak minősítik a jelen szerződés tartalmát, továbbá mindazon adatokat, információkat, tényeket, amelyek a jelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során a másik félről, annak tevékenységéről, működésél a tudomására jutottak és nem publikusak. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a feleket és megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyért teljes körű kártérítési felelősség terheli a feleket.

  2. A Vállalkozó a megrendelés teljesítése során a Megrendelő, vagy annak ügyfelével kapcsolatban tudomására jutott minden információt (üzleti titkot, banktitkot, üzleti ismeretet, illetve pénzügyi gazdasági adatot) köteles titkosan kezelni, ilyen információt bármely harmadik személy részére csak a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával jogosult kiadni.

  3. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részéről átadott anyagokat kizárólag a saját maga számára használja fel. A Megrendelő írásos anyagait bármely formában nyilvánosságra hozni, illetve egy adott kérdésben a Válallkozóra hivatkozni csak a Megrendelő írásos hozzájárulásával lehet.

  4. A szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés eredményeként keletkező valamennyi dokumentum a Vállalkozó szellemi alkotását képezi, és mint ilyen a Vállalkozó jogvédelmet élvező szellemi alkotása. A Vállalkozó e pontban rögzített jogai megsértését jelenti, ha a Vállalkozási szerződés érvényessége alatt, vagy annak megszűnését követően a Megrendelő harmadik személlyel kapcsolatba lép az e szerződésben rögzített feladatok elvégzése érdekében a Vállalkozó szellemi alkotásainak felhasználásával. Ennek megsértése esetén a Megrendelő a teljes megbízási díjnak megfelelő összegű kártérítést köteles fizetni a Vállalkozó részére.

  5. A Vállalkozó a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, melyek a szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek, a szolgáltatások lezárását követően töröli a rendszeréből.

 1. A MEGBÍZÁS TARTAMA, FELMONDÁS

  1. A szerződést mindkét fél jogosult indoklás nélkül 30 napos felmondási idő betartásával, rendes felmondással megszüntetni. A Megrendelő felmondhatja a szerződést elszámolási kötelezettség elvállalása mellett. A Vállalkozó felmondhatja a szerződést abban az esetben, ha a Megrendelő, nem tartja be a fizetési határidőket, vagy szüneteltetheti a szerződést abban az esetben ha a Megrendelőnek egy hetes fizetési késedelme van a Vállalkozó felé. A szüneteltetés addig tart, amíg a Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét. A vállalási határidő a szerződés szüneteltetésének idejével kitolódik.

  2. Valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a sérelmet szenvedő fél köteles a szerződésszegő felet, amennyiben erre lehetőség van, reális határidő kitűzésével, a szerződés szegő magatartás abbahagyására és jogsértés következményeinek elhárítására írásban felszólítani, és a határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult a Szolgáltatás teljesítését és jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás).

  3. A felmondást írásban kell közölni, az átvételt egyértelműen igazolható módon.

  4. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a határidők elmulasztásán túl az, amikor a Vállalkozó rossz színben tűnteti fel az ügyfelet, valamint a munkatársi vonalak megzavarása. A munkatársi vonalak megzavarása, azt jelenti, hogy az ügyfél a Vállalkozót megkerülve próbál munkát ajánlani a Vállalkozó alkalmazásában lévő dolgozóknak.

 1. KÉPVISELŐK, ÉRTESÍTÉSEK

  1. A felek e szerződés keretében az egymással való kapcsolattartására vonatkozó személyeket a Vállalkozási Szerződésben rögzítik. Szerződő felek a szolgáltatások teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. . Ennek során a felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek írásban.

  2. A Felek, a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják.

  3. Az ÁSZF, a Megrendelőlap és a Vállalkozási szerződés magyar nyelven készült, és az abban meg nem határozott kérdésekben a vonatkozó Európai Uniós jogszabályok az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az érvénytelenséget annak felismerésétől számított 30 napon belüli egyeztetéssel, tárgyalással, szerződésmódosítással megpróbálják kiküszöbölni. Ha ezen törekvések bármely okból nem vezetnek eredményre a szerződés egyéb rendelkezései hatályban maradnak.

  4. A Felek törekednek arra, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben az érvénytelenség, vagy a vita megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, a Vállalkozó székhelye szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

  5. A Szerződő felek kijelentik, hogy az Európai Unió területén bejegyzett gazdálkodó szervezetek, a szerződést aláíró személyek pedig cégjegyzésre jogosult képviselőik, vagy magánszemély, így jelen szerződés közöttük joghatályosan megköthető.

  6. A szerződő felek a Vállalkozási szerződést vagy a Megrendelőlapot, valamint az ÁSZF-t elolvasták, közösenértelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. A Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződéssel, annak rendelkezéseivel már a szerződéskötést megelőzően megismerkedett, és lehetősége nyílt rá, hogy azt saját jogi képviselőjével megvitassa. A szerződés rendelkezéseit, ezen lehetőségek figyelembe vétele mellett, mint szándékunkkal mindenben megegyezőt, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akaratukkal egybehangzót fogadják el a felek.

A jelen ÁSZF hatályos 2020.06.04. napjától